Pledge of allegiance _ World oath

 Lời hứa thề thế thân   ! Núi cao mây trắng trong xanh dù biển có thấp hay chăng …