សង្គមសម្មតិកម្មនៃការដួលរលំរបស់មនុស្ស

សង្គមសម្មតិកម្មនៃការដួលរលំមនុស្ស ......... បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងជម្លោះមនុស្ស 7 នៅសមុទ្រ.........? ដ…