Nhớ xưa năm ấy (Vân điu khắc đảm tưởng ân Rồng

Nhớ xưa ấy thấm hơi nồng nàng, Vị chua ngọt môi thấm chàng, ấn hoa sen quả xưa rụng rơi, ấn bụi tre…