Hoa giả giấy tình thật

Thu ảo mộng, đông vội vàng, tuyết sương rơi xuân vội đến, người tham sang,kẻ bạc tình,             …