Vạn kiếp tương phùn vạn hoa lay

Thiên địa thủy thủy khả danh , danh phi thường, còn thủy khả thiên, thiên phi thường, thiên hỏa th…