-->

Hội Giả thuyết sự sụp đổ " 24h"

Giả thuyết sự sụp đổ loài người. 'Người owl 'được chọn lọc Để tạo ra một sinh thể mới tế bà…

ទឹកចម្រោះដែលមានកម្លាំងមាស,Nước cất cố cố vàng

Vạn hoa tiên kiếp, Bụi trấn trần thế , Bụi mị vô phận, bụi tỉ nha gió, ước niệm an nhiên, Duyên cơ …

Sự sụp đổ của loài người Giả thuyết khởi nguyên luân hồi "V. Clow. "

Sự sụp đổ của loài người Giả thuyết khởi nguyên luân hồi "V. Clow. " …

Trung cổ tiên cơ (Tập nhị tự kinh)

Chập trùng  phủ Bộ... ,Lôi tự đuôi công , Đông bắc Phượng hoàng, vải rồng đuôi phượng , Uốn lượn bà…

Vạn kiếp tương phùn vạn hoa lay

Thiên địa thủy thủy khả danh , danh phi thường, còn thủy khả thiên, thiên phi thường, thiên hỏa th…

Vô danh thiên địa thủy

Vô danh thiên địa thủy thủy khả danh danh phi thường thủy khả thiên thiên phi thường thiên hỏa thủy…

Hồ Tuyết Hàm tiên cơ

Hồ Tuyết Hàm tiên cơ, Hoa Sơn Tuyết trắng soá , gió lùa vào Tây bắc, Hắc tằm điu tâm khẩu, nhã tơ …

Lưu lạc nhân sinh kiếp bất phùn (sóng truyền)

Lưu lạc nhân sinh kiếp bất phùn, Tên ai không gỡ Đối bán thân, Bạch tượng Hà Sa giác bồ đề, Giác n…

App Protozom world Redmine 15 mobile 5G ri ya soo web tools Cosmic Society

标签