Hồ Tuyết Hàm tiên cơ

Hồ Tuyết Hàm tiên cơ, Hoa Sơn Tuyết trắng soá , gió lùa vào Tây bắc, Hắc tằm điu tâm khẩu, nhã tơ …