dream of spring love 春爱梦mộng tình xuân

Dịch tiếng Việt ( sương mờ hồ nước Động đậy,áo thế thân không người đến,áo của nàng chưa vội thay,ả…