Tuong tây đèn hoa cổ phổ

Tưong tây đèn hoa cổ phổ, vạn kiếp ảo diệu văn thơ, ngàn năm ý đổ suối vân , trăm năm nhất tư kiếp …