Hoang vu vô tình hồng nhan vô tri kỷ

Hoang vu vô tỉ vô tri kỷ. Dược liệu thanh đạm giang thủy bình. Vân Lăng hắc hồ giang dược liễu. Đôn…