ការពិតនៃក្តីប្រាថ្នាក្នុងជីវិតអតីតកាល

ការពិតនៃក្តីប្រាថ្នាក្នុងជីវិតអតីតកាល, To Duyen ចងភ្ជាប់ជាមួយសំឡេងបី, Tri-Trith ឡើងចុះអស់មួយជីវិត…