Sự hội Giả thuyết Sụp đổ " Sự sụp đổ của loài người "

Giả thuyết cho rằng sự diệt vong của loài người  do một vụ nổ lớn từ những phát minh mới đến từ phí…