Trung cổ tiên cơ (Tập nhị tự kinh)

Chập trùng  phủ Bộ... ,Lôi tự đuôi công , Đông bắc Phượng hoàng, vải rồng đuôi phượng , Uốn lượn bà…