ទឹកចម្រោះដែលមានកម្លាំងមាស,Nước cất cố cố vàng

Vạn hoa tiên kiếp, Bụi trấn trần thế , Bụi mị vô phận, bụi tỉ nha gió, ước niệm an nhiên, Duyên cơ …