Hội Giả thuyết sự sụp đổ " 24h"

Giả thuyết sự sụp đổ loài người. 'Người owl 'được chọn lọc Để tạo ra một sinh thể mới tế bà…