-->

The Fall of Mankind begins star 7

The Hypothesis The Fall of Mankind begins with seven human conflicts in territories the world never expected


 When armed war broke out on a larger scale emanating from the Tall Men who influenced hundreds of millions of people with their 'superior intelligence' dragged along the great civilization and their religion in the  The vortex goes against the laws of the universe and the interference of other small civilizations.  stage 1 The advanced civilization of those 7 Tall men does not solve the needs of mankind at that time, then World War 3 will be attempted, Phase 2 will spark destruction  with a new type of ultraviolet radiation.  From a weapon used by major civilizations in the third world war, at that time the loss of the second phase was 122,000 people and more than 100 countries were affected by the 7 largest human civilizations. Videos: The Fall of Mankind begins star 7 .

  Followed by the religion of their civilization no longer believing in god and the divine and at that time began to collapse with 2.5 million people lost their lives and followed by the collapse of other religions.  Phase III, followed by hundreds of millions of deaths from religious wars and a new star appear and peace will come. The 33-year period will not last, because of the competition for super-intelligence invention,  gender discrimination as to who will be chosen to take the throne of the new religion.  A new change will appear., Regarding the manipulation of rare materials and profiting from those who have influence on people, the new one who has just ascended the throne will collapse and the world's will be frozen.  There will be the largest demonstrations in history taking place in many countries leading to the largest war with weapons of mass destruction in the history of the world, the theory of "collapse".  of the beginning of mankind" beginning.  The Fall of Mankind 2 begins.Translate into Vietnamese: Giả thuyết Sự sụp đổ của loài người khởi đầu với 7 cuộc xung đột của con người  ở những vùng lãnh thổ mà cả thế giới không ngờ tới. Khi chiến tranh vũ trang nổ ra với quy mô lớn hơn bắt nguồn từ những Người đàn ông cao lớn có tầm ảnh hưởng hàng trăm triệu người cùng ' trí thông minh vượt  trội'  kéo theo nền văn minh vĩ đại và tôn giáo của họ trong vòng xoáy đi ngược lại quy luật của vũ trụ và sự can thiệp của các nền văn minh nhỏ khác. giai đoạn 1 Nền văn minh tiên tiến của 7 người đàn ông Cao to đó không giải quyết được nhu cầu của nhân loại lúc bấy giờ, thì  Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nỗ ra, Giai đoạn 2 sẽ châm ngòi cho sự hủy diệt mới bằng một loại chất phóng xạ cực tím. Từ một vũ khí được các nền văn minh lớn sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ ba, lúc đó thiệt hại khởi đầu giai đoạn 2 là 122.000 người và hơn 100 quốc gia chịu ảnh hưởng từ 7 nền văn minh lớn nhất của loài người , tiếp đến là tôn giáo của nền văn minh của họ  không còn tin vào thần thánh và sự thiên liêng nữa và lúc bấy giờ bắt đầu sụp đổ với 2,5 triệu người mất mạng và kéo theo sự sụp đổ các tôn giáo khác. Giai đoạn III, tiếp theo là hàng trăm triệu người chết vì chiến tranh tôn giáo và một ngôi sao mới xuất hiện và hòa bình sẽ đến với Thời gian 33 năm nhưng không được kéo dài, vì sự tranh giành phát minh siêu trí tuệ, sự phân biệt giới cấp ai sẽ được chọn để lên ngôi của tôn giáo mới. Một sự thay đổi mới sẽ xuất hiện., Về việc thao túng vật chất quý hiếm và trục lợi từ những người có ảnh hưởng đến con người, thì người vừa mới lên ngôi mới sẽ sụp đổ và tài sản thế giới sẽ bị đóng băng đa số các quốc gia sẽ diễn ra..... có những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử diễn ra ở nhiều quốc gia dẫn đến cuộc chiến tranh bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt quy với mô lớn nhất lịch sử thế giới, thuyết "sự sụp đổ của loài người khởi đầu" khởi đầu. Sự sụp đổ của loài người 2 bắt đầu.