-->

Hypothesis of the fall of mankind _ the appearance of the owl

Hypothesis of the fall of mankind. The 'owl ' selected individuals To create a new being with viable cells with a new civilization "9 rays hyvienquoc". Follow the ontological and personal imperatives necessary to work with the new being and create new substances that are resistant to the surroundings. the meaning of the larger civilizations created in pursuit of peace and choosing to create two sets of humans whose organic individuality has the meaning of the word "sacrifice" ancient stem cells in some cases different from your opposite, known to yield  many negative individuals in time Break through the defenses of a white villager environment with the superior evolution of ancient cells, recent years these are the people who can freely interbreed. Australian scientists have informed the public about the ozone hole in the Latin tropics "Vitoria" about the sun's rays in Hyvienquoc's star M that are alleged to be cell-free to promote human health. their people. That fear because as one of the most recent years who can be free in all circumstances Venerable Ab has been loved and admired and loved by so many people, especially those who can be free* conception event* intended to break “shessenko - No sayme ” regulations.  © Don't share ThK compy.  Collapse of human civilization Hypothesis III human owl.Bản dịch tiếng Việt: Giả thuyết về sự sụp đổ của loài người. 'Người owl 'được chọn lọc những cá nhân Để tạo ra một sinh thể mới với những tế bào khả thi một nền văn minh mới "9 tia hyvienquoc". Theo các mệnh lệnh bản thể  cá nhân cần thuyết để làm việc với bản thể mới và tạo ra các chất mới có khả năng chống lại môi  trường xấu xung quanh. ý nghĩa cát nền văn minh lớn hơn được tạo ra để theo đuổi hòa bình , chọn tạo ra,  hai tập hợp con người thể hữu cơ có nghĩa của từ "hy " các tế bào gốc cổ đại trong một số trường hợp khác từ người đối diện của bạn, được biết mang lại  nhiều cá thể trong thời gian Vượt qua hàng rào bảo vệ của môi trường xung quanh, "nhân"làng da trắng với sự tiến hóa vượt trội tế bào gốc cổ đại,  những người có thể tự do giao thoa. Các nhà khoa học Australia đã thông cho người dân về lỗ thủng ôzôn ở vùng nhiệt đới Latinh "Vitoria" về các tia mặt trời trong ngôi  M của Hyvienquoc bị cáo buộc là không có tế bào để tăng cường sức khỏe cho người dân của họ. Nỗi sợ hãi đó bởi, những năm gần đây người có thể tự do trong mọi hoàn cảnh AB , đặc biệt là những người có thể tự do * thụ thai sự kiện* có ý định phá vỡ " shessenko ".  © Không chia sẻ ThK compy.  Sự sụp đổ của nền văn minh loài người Giả thuyết III owl.