-->

The World-Honored One magically creates clouds and poems

The World-Honored One magically creates clouds and poems, the gentle waves create the great taste, the sweet and bitter flavors leave behind, the purity of all history is preserved in the world, poetry is the second best in the world, the gentle waves create the world's people, ( Thế tôn ảo diệu tạo vân thơ , nhị lay vi dịu tạo vị đại , ngọt ngào vị đắng lưu bá ôn ,thuần khiết muôn sử lưu thế lay, văn thơ nhất nhì đại thiên hạ, sóng ảo vi dịu tạo thế nhân, )