-->

Tuong tây đèn hoa cổ phổ

Tưong tây đèn hoa cổ phổ, vạn kiếp ảo diệu văn thơ, ngàn năm ý đổ suối vân , trăm năm nhất tư kiếp người, lung linh ánh đèn cô nhân, long châu vi diệu đĩnh đầu, nguyệt nga nhớ nhung Long tàn, Linh nhẫn tâm sự vô mẫn, 
Tuong tây đèn hoa cổ phổ