-->

Trung cổ tiên cơ (Tập nhị tự kinh)

Chập trùng  phủ Bộ... ,Lôi tự đuôi công , Đông bắc Phượng hoàng, vải rồng đuôi phượng , Uốn lượn bàn cổ  , Nam đế Hắc Hồ , Long giang nước dâng,  Lộ vân âu cơ ,  Hòa Long cửu Hồ, thì Độ bộ hải khẩu, Bạc Tượng Hiên nghiêm thì hãi nam...........


.
.
.


.........
.........
...
...
....
.

.


...............
................

.
.


....
.
.

......

...................
.