-->

ការពិតនៃក្តីប្រាថ្នាក្នុងជីវិតអតីតកាល


  ការពិតនៃក្តីប្រាថ្នាក្នុងជីវិតអតីតកាល, To Duyen ចងភ្ជាប់ជាមួយសំឡេងបី, Tri-Trith ឡើងចុះអស់មួយជីវិត, សម្រង់ពីសៀវភៅស្តីពីសន្តិភាពនិងភាពវឹកវរក្នុងលោក, ជីវិតស្នេហាលើពពក និងផ្កាសាគូរ៉ា, Dao Nhan Nha Ky Tao Quan .. Thanh Tinh Dai Viet ស្បថនឹងប្រជាជន Xan Xan Xan ជាជន្លេន Nhat Tay bass ទឹកដី Son Ca រក្សា Tien Co.,,,"Ban dịch Việt Nam: Thực tại ước nguyện duyên tiền kiếp, Tơ Duyên ràng buộc huống tri âm, Tri kỷ thăng trầm cả cuộc đời, Trích sách an nhiên loạn thế Gian, Tình đời mây bay hoa anh đào, Đào viên Nha nhã Kỳ Táo quân .. Thanh Tịnh Đại Việt Quốc dân an, Xan xan ngẫu liễu nhật tây trầm, Xứ xứ sơn ca giữ tiên Cơ.. "