-->

Thơ soạn dịch hoa mộc lan

Lang quân Lệ Lệ trời , giọt phùn giọt tri kỷ , Mộc huyên lai lay lấn , hồng trần vô vô thường ,......... giọt phùn giọt tri kỷ                                            i 

 Bông hồng trung lối quen , yêu giả tình làm ngơ , mộc lan nhung nhung nhớ , vạn lời thì thêm sâu ;