-->

The art of enchantment Arrows on the sea of ​​forbidden death No one dares to spit

The arrow on the ancient signboard of the Co Cung for more than 200 years, why no one dares to spit because of the violation of the "substitute promise" of millions of people on the Great Mongolian steppe & millions of people in Asia, one rule if the descendants of the Great Mongols Remove the arrows from the Forbidden Purple Sea. The current emperor of the Chinese dynasty will be seated on a real throne that will be respected by the whole of Asia and respected by both the Mongols and millions of people and Northern Europe. The word Dai Mong on the Forbidden City sign & Evidence for all of the above statements & in the ancient history books, the ancient town of the cat tribe also mentioned & Tibet, the western land, the traditional land were also heard about the oath. That spell on the signboard at the Forbidden City is the proof for all.


✓ Vietnam's: Mũi tên trên tấm biển cổ Cố cung hơn 200 năm vì sao không ai dám nhổ vì phạm đại ky trong "lời hứa thế thân" triệu người trên thảo nguyên đại mông & triệu người trên châu á một quy tắc nếu con cháu của đại mông gỡ mũi tên trên biển tử cấm Thành vị vua triều Đại Trung Hoa hiện tại sẽ được ngồi trên ngai vàng thật được cả châu á quy thuận được cả đại Mông và triệu người lẫn Bắc châu âu kính nể. Chữ đại mông trên tấm biển tử cấm Thành & Minh chứng cho tất cả những câu nói trên & trong sử sách phương hoàng cổ trấn tộc miêu cổ cũng có nhắc đến & tây tạng, tây hạ, thổ phồn cũng được nghe đến về lời thề ấy thuật yểm bùa trên tấm biển tại tử cấm Thành là Minh chứng cho tất cả .