-->

Nhớ xưa năm ấy (Vân điu khắc đảm tưởng ân Rồng

Nhớ xưa ấy thấm hơi nồng nàng, Vị chua ngọt môi thấm chàng, ấn hoa sen quả xưa rụng rơi, ấn bụi tre bông giấy đậm đà,Phượng lộng lẫy in bóng ngượng , Lá hướng trên sóng mũi cao mây, tiểu linh nhi ước đẫm hậu Phương, Vân điu khắc đảm tưởng ân Rồng , Bắp chuối xanh hồn tại ta đây, Muộn hơi gió thở nhỏ làm thơ, Một câu chữ lập lại ngủ ngữ , áp đặt chữ một từ cũng thầy. ✓That old memory permeates her scent, Sweet and sour taste permeates his lips, seals the old lotus flowers falling, presses on thick bamboo and cotton bushes, splendid phoenixes imprinted with embarrassing shadows, leaves facing the high clouds of the nose, Little Linh Nhi wishes In the aftermath of Phuong, Van carved the dragon's grace, Father Soul's banana tree was here, late in the breath, writing poetry, a sentence with the subject banana, imposing a word, a word, also a teacher.✓