-->

Pledge of allegiance _ World oath


 Lời hứa thề thế thân   ! Núi cao mây trắng trong xanh dù biển có thấp hay chăng , Dù giọt mồ hôi với những đôi tay mặn mà nồng ấm , Em gái xứ Ki tô môi rắm nắng má tú hồng sâm, lưng chừng gió cô gái đáng yêu buôn tóc dài sỏ vay , Đôi mắt ấy như lọt khung trời rộng mênh mông biển cả , Những địu múa gái nhỏ làm sao xuyến trai làng Ki tô , Dù mưa gió phong ba Dù tình yêu tan vỡ bây giờ . Đủa tre ấy hơi thở ấy nhịp đập vẫn Lắng động, Thiên cơ địa lợi nhân hòa ấy không thể phá vỡ , Dù hơn nữa trái thiên ý✓ quả táo✓  làm Sao quên được Lưu Ly , Tinh Tú dù tan vỡ vẫn nguyên trọn trên đôi môi nàng . Sóng biển nhấp nhô lời hứa thề thế thuyền không bến đỗ , Ước đẫm muối mặn tóc chẻ ngọn tre vì người bội ước , Miệng mồm Hải khẩu Li ti bọt biển Thuận lòng tây bạc, Trường đại hợp xa lưới mạc vân thơ thở tình gọi gấp , Trăng tròn mười tám thủy nguyên đào tơ mê linh mê linh, Bảy tầng nguyên sinh vuông tấn thanh tạm vẫn còn qui tắc.                                      English:World oath !  High mountains, clear blue clouds, whether the sea is low or not, Even with sweat drops with warm salty hands, Little sister of Christ with sunny lips and red ginseng cheeks, in the middle of the wind, a lovely girl who sells long hair  Loan , Those eyes are like reaching the vast sky and sea , How can the little girls dance around the boys of the Christian village , Despite the wind and rain Even though the love is broken now , that bamboo breath still beats  Quiet, Epic of the world that rule can't be broken, Even though it's contrary to the meaning, How can I forget Luu Ly, The universe is still completely broken on her lips, The waves of the sea undulate the promise of the world.  The boat has no dock.  Salty wishes, salted hair, split ends of bamboo because of people who have broken the promise, Mouth and mouth, mouth and mouth, Sponge, heart of silver and heart, Great case far away from the net, a quick love poem, Yen phi Cam love Qian Long  ly , The full moon is eighteen years old with the title of the moon dress Me Linh Me Linh. (popular poetry)