-->

lonely old town lollgair Lôi tự biệt lôi âm tự

lonely old town lollgair.

English:Hear the wind blow away the southern town. The macabre literature is still melting. Deep love still dissolves heavenly command period. West long farewell to miss the old man. The ancient town has its own set of characters.                                              Vietnam's: Nghe gió cuốn đi ô trấn nam. Mạc vấn văn kỳ hoa vẫn tan. sâu tình vẫn tan thiên lệnh kỳ. cổ trấn tự biệt lôi âm tự. Vietnam & English:Nghe gió nam thành phố thổi đi. Tình sâu còn tan trời lệnh kỳ. Vĩnh biệt Tây phương nhớ cố nhân. Thị trấn cổ bộ ký tự riêng.  Arabian:اسمع الريح تهب بعيدًا عن المدينة الجنوبية. الأدب المروع لا يزال يذوب. لا يزال الحب العميق يذوب فترة القيادة السماوية. الغرب وداع طويل لتفويت الرجل العجوز. البلدة القديمة لها مجموعتها الخاصة من الشخصيات.