-->

Con Luân hoa sơn bất phùn


Bướm khơi nguồn gió hạt thả bay, Lênh đênh sóng biển mặn đầu môi, chắt chiu hạt gió vị nồng nà, Li ti bọt biển nụ mám râu, mị yêu cua đá tại bám vôi, Hạt tưởng đông hải yêu mụ mị, nhẫn nại làm thơ gió khê đá, Li ti bụi vàng ảnh kim thuật, Đồng ý bán thân hải đông cung, Nhấp nhô sóng biển theo Việt ý, ngủ ngữ khuynh đảo tại trời nam, Kinh thủ lăng Vân Lập tự kinh , khuynh đảo đông hải sản quân cơ, động thể thao chất cam quất Việt, gió lai bụi phấn bàng giao chỉ, Hồn lân thân báo đuôi khê đá, Thiên chu ngụ vân mày thiên tử, Côn luân hoa sơn mày bất phùn, Hoa nguyệt ám tà hại nguyệt nga, đảm dại sinh kỹ hại côn Luân,kinh luân không thành đá không lăng, Tự lôi không Tự Tu không la. " kỹ dại trên đầu ngụ bất tuân, Hạt lặn Đại dương hồn cá bay ,Tinh tụ theo gió lỡ không gian, chẻ đôi sự kiện tam bất toại, Tràng đào sân nữ lạc vị thế, Hoãn loạn trời trăng nhốt khẩu hình, Chân sinh tiên kiếp nguyên khởi nguyên, Long tàn Linh tụ lạc trụ biển, Dồn mặn Tinh càn tại trụ vương "✓ Long tàn Linh tụ tụ trụ vương ✓