-->

Côn lôn tiên cơ Hoa sơn tuyết


Nhậm côn lôn ,Thiên tiên Tuyết , Tuyết Hoa Sơn , thì thiên tiên hạ , Tuyết côn lôn , thì Thiên Hoa tuyết ", còn Thiên Hoa tuyết , thì Thiên tiên cơ , thì Tà nguyệt nga , tà Nguyệt Nguyệt nga thì thiên côn lôn , tròn Côn côn lôn thì tiên tiên cơ , Tuyết Hoa sơn , thì Nhậm thiên tuyết ,.thì hoa tuyết Nhậm côn lôn ,..Nhậm hoa sơn thì tâm bất toại,...tâm bất toại.....thì thiên thiên tuyết ,..... (:thiên tuyết hoa sơn tuyết ,.......)