-->

Mieu tu Khai Huyen

Mieu tu Khai Huyen photo Google 


 Mieu from Revelation : Her nails are shivering with waves. Losing a guy gathers sand in the west sky. Ho Quan Long has long experience at the bridge of the cloud. Peach pistil ripens in the spring lake. In spring, peaches bloom and pistils instead. Hao Hai was born with milk in the province. The army of the lost soul was awakened by the clouds. Spring prosperity spirit in hand and ear. From Mieu : The Vietnamese rotate the heavenly generals of the heavens and the west. The cynical art of scornful Dinh Soul cloud. The Mieu Linh Tan The Dai Hung family. Words : Navy Seal of the Great War of the Mongols. Yang sperm white Ham chaos army. The god of medicine opposes the sacred majesty of the color truss. Boom is round and beautiful in the sky and in the west. I think we're here on a hexagon. Exile the mistress to live a picture of a miserable scene. Indigo boring thought we were a great nation. Single pond home soaked in disorderly mind. The only action we have here is the great humiliation scheme. Heart disorder humiliation hemorrhoids hemorrhoids love. With a generous and dishonest conscience. Adversity heaven sperm exile dog. Hue Long Giang Ngoai language of the grain. Hai Mieu Minh's death sentence was disgruntled..來自啟示錄的 Mieu :她的指甲隨著波浪顫抖。 失人西天聚沙。 何全龍在雲之橋有著長期的經驗。 桃蕊在春湖中成熟。 春天,桃子開花,取而代之的是雌蕊。 郝海在省裡是含著奶出生的。 迷魂大軍被雲霧驚醒。 春暖花開手耳耳。 來自 Mieu : 越南人旋轉天堂和西方的天將。 憤世嫉俗之術輕蔑丁魂雲。 Mieu Linh Tan 大鴻家族。 文字:蒙古人偉大戰爭的海軍印章。 陽精白火腿亂軍。 藥神與色澤的神聖威嚴相對抗。 轟隆隆,天上西下,美輪美奐。 我認為我們在六邊形上。 流放情婦活的淒慘景象。 Indigo 無聊地認為我們是一個偉大的民族。 獨池家浸染雜亂心。 我們在這裡唯一的行動是巨大的屈辱計劃。 心疾屈辱痔瘡愛。 帶著慷慨和不誠實的良心。 逆天精流放狗。 Hue Long Giang Ngoai 語言的穀物。 海苗明的死刑判決令人不滿。. Mieu từ Khải Huyền : Móng tay nàng rợn sóng hồn hồng mây. thất luân chàng gom cát ảnh trời tây. Hồ quân lâu kinh suất tai cầu mây. Nhụy đào thị chín nhị tại hồ xuân. Mùa xuân về đào nở nhụy bám thay. Hảo Hải sữa bồng lai tại tỉnh thất. Dã quân trùy hồn lạc thất tỉnh mây. Tinh linh phồn sắc xuân tay cầm tai. từ Mieu : Việt luân trì thiên tướng binh trời tây. Ngảo ngãi nghệ khinh suất Đinh Hồn mây. Tộc Mieu linh Tân thế Đại Hùng quân. mieu từ : Hải khẩu Hải binh kỳ Đại thế mông. Tề tinh dương trạch Hàm loạn thế quân. Thần y nghịch bầu thiêng khảm sắc trùy. Bồ om tròn lung lẫy đất trời tây. khổng đảm tưởng ta đây đại lục giác. Đày mieu tử sống ảnh cảnh lầm than. chàm nhàm tưởng ta đây đại mieu tộc. độc ao nhà ngâm ngùi tâm bất loạn. Độc hữu hành ta đây đại nhục kế. Tâm loạn lạc nhục kế trĩ hỷ tình. Sửu tâm nương hậu hĩnh đại bất lương. nghịch cảnh trời mộc tinh  đày ngảo khuyển. Huế Long giang ngảo ngữ trùy năng hạt. Tửu hình Hải Mieu Minh bầm bất bình.