-->

adventure : adventure you secretly split the way

adventure : adventure you secretly split the way

phiêu lãng : phiêu lãng ngam ngùi chia đôi đường đi, Hồ Tây nhạc quân lâu khởi hoài thu, Như sữa đào thị trộm long tráo phụng, như bà Trưng đường hoang hoang lạc, như sức sống bị ua tang, như bat Nha chia đường biệt ly, vượt ải camly ly rượu giao bôi, thiên lý mã vượt gió trời tây, Hồ Xuân Hương đảm lên co dại, hạt hồng quân rụng rời đôi chân, như chức nữ nở tình ngưu lang,.Rap tong không gãi làm sao thành lời... sống sau xô sóng trước mây gió vực vo lãng du, trên ngon gió thẩm đảm lê nàng tiên tập,Trung ngự thiên cơ lập thảm trời xanh, ánh dương mặt biển hồn hạt dạo chơi Đông tề đào tự vượt ải Mỹ Nhân, Rap tong không gãi làm thành lời.. Bản dịch Tiếng Anh: adventure : adventure you secretly split the way wild and lost, like life lost in mourning, like bat Nha divided separation, crossing the border camly a glass of wine, Thien Ly Ma crossed the west wind, Ho Xuan Huong braved the wild, the red army seed fell off her feet, like a woman in love with a ox,. Rap tong did not scratch. stars come into words... living behind the waves before the clouds, wind and clouds, wandering in the wind, on the beautiful wind, practicing the fairy practice, Trung Ngu Thien Co set up a carpet of blue sky, the sun on the sea surface, the soul roams the East Qi, and passes by itself. My Nhan, Rap tong can't put into words..
Đừng dâm lên cỏ dại