-->

Me DaLat coffee garden

Cholchnam nhìn em đưng bóng , Mê DaLat coffee garden , bóng nàng ngang mùi hướng non dại, Trai một thời thơ bông khế vàng, Nàng ấu non mùi mẫn đợi chồng xa. ;Cholchnam looked at me in the shadow, Ma DaLat coffee garden, her shadow in the wild summer season, A young boy with a golden star fruit, A sweet young girl waiting for her husband to leave;