-->

Clouds and wind Love poetry

"Clouds and wind," Clouds indifferently stop drifting, The wind is alone and lonely, People under the clouds are alone because of the lack of a lover's shadow, clouds are looking for summer, the wind will remember forever, clouds are gentle in the wind, in the forest. fragrant blue sky. translate into Vietnamese . "Mây và gió,," Mây hửng hờ ngừng trôi, Gió một mình hiu quạnh, Người dưới mây đơn độc, vì thiếu bóng người tình, mây đi tìm nơi hạ, gió nhớ mãi nghìn năm, mây uyển lồng vào gió , nương rừng thơm ngát trời xanh " 

Hottest society web tools rz.