-->

Three British girls are chill photo The sea is floating in Tra Vinh

Two alleys return to the sea. Three girls bathe in alluvial water, Vong takes the time of wandering to watch her forever look at spring, dream of three girls and husbands, Missing like remembering the sea breeze He came back from fishing..
Three British girls are chill photo The sea is floating in Tra Vinh.

translate into Vietnamese: Hai ngõ vổ về sống biển Ba nàng tắm nước phù sa, Vọng đưa thời lưu lạc ngắm nàng nhìn mãi to xuân, mơ màng ba cô đoi chồng, Nhớ nhung như nhớ gió biển Anh động đánh cá trở về.