-->

Goddess yang reh van anh

At night, yang reh was busy looking for a place to calm down, at the foot of the mountain, the holy woman let her hair fall on her shoulders.
Goddess yang reh.

The misty forest flowers fluttered down to the lake surface,

Yang reh glittered in the wind,Clouds of water hovering over the wind from the heart. ;Đêm xuống yangreh tìm nơi lắng lòng, chân núi thánh nữ buông tóc xõa vai, Hoa rừng mùi sương tuôn xuống mặt hồ,Yangreh trong gió hồ gợn sóng, Mây nước bay lượn theo gió từ ;