-->

Cloudy wind and wind Mây gió phan rua

Fluffy clouds in the sky, the wind remembers forever thousands of years, I go to find a summer place, fragrant forests and blue sky.
DaLal photo chill hill coffee 

Mây uyển lông vào bầu trời, gió nhớ mãi ngàn năm, co đi tìm nơi hạ ,nương rừng thơm ngát trời xanh.
Pharua