-->

A drop of sunshine-Fam zom day

The miniature summer scene Thanh Phong cofee 

"Suddenly, the village is lightly winded by the girls of the Central Highlands, the small green mountains and the sun floating in the clouds. The misty dew drops of sunny green tea leaves, The golden sun drops reminiscent of the ancients, That silhouette buys Xuan, The direction of her shirt is fragrant with the scent of green tea" ;Chợt thấy ngôi làng được gió nhẹ, buông nhẹ những cô gái Tây Nguyên, rằng dương xanh em nhỏ nhẹ nhàng ,mặt trời bồng bềnh nhẹ trong mây gió, Giọt sương mờ nhẹ lá chè xanh ,Giọt nắng vàng nhớ người xưa nhẹ ,Hình bóng mùa Xuân nhẹ Chiều tà ,áo em thơm nhẹ hương chè xanh;